Magdalena Trepczyńska

szkolenia–warsztaty–treningiArgumentacja logiczna w sytuacjach zawodowych

oferta | zapisy | prowadzący

prowadzący:

Marcin Trepczy??ski

Marcin Trepczy??ski jest z wykszta??cenia prawnikiem (Wydzia?? Prawa i Administracji UW) i filozofem (Instytut Filozofii UW). Od trzech lat prowadzi zaj?cia w Instytucie Filozofii UW oraz badania logiczno-metodologiczne nad ??cie??kami my??lenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, przygotowuj?c na ten temat rozpraw? doktorsk?.

Dotychczas w IF UW prowadzi?? ?wiczenia z historii filozofii ??redniowiecznej oraz wspólnie z dr Lucyn? Ju??kiewicz seminaria "Kocio?? medei. Renesansowe ??ród??a my??li nowo??ytnej" i "Wokó?? Spinozy", za?? w Szkole Wy??szej Psychologii Spo??ecznej zaj?cia pt. "Filozofia nowo??ytna" i "Analiza filozoficzna III". Wspó??organizowa?? i prowadzi?? konferencje: "Piknik z reneseansem" (2009), "Pa??ace pami?ci. Ars memoriae w dobie internetu" (2010), "Piknik z renesansem II" (2011) i "Contra errores Romanorum" (2011).

Ponadto pracuje jako redaktor ksi???ek i czasopism, a czasem dziennikarz. Prowadzi kilka serwisów internetowych oraz w??asn? firm? wydawnicz? Campidoglio.

Od czasu do czasu popularyzuje filozofi? i logik?, m.in. bior?c udzia?? w "labiryntach filozoficznych". Po raz pierwszy szkolenie z argumentacji logicznej przeprowadzi?? z uczniami Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie.

Znajomo??? argumentacji logicznej mia?? okazj? wykorzysta? m.in. podczas praktyki w kancelarii adwokackiej, gdzie formu??owa?? pisma procesowe, wskazuj?c na b???dy w argumentacji strony przeciwnej.

Magdalena Trepczyńska szkolenia–warsztaty–treningi
naszestrony.eu/magdalena | magda.trepczynska@wp.pl | 880 601 409

(C) Magdalena Trepczyńska 2011