Przejdź do sekcji z literaturą piękną


Piotr Zbigniew Pomianowski

Początki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego. Seria pierwsza „Themis Polskiej”

Warszawa 2015

sugerowana cena detaliczna: 32,50 zł

ISBN: 978-83-938107-2-7 | stron: 280 | oprawa: miękka

zajrzyj do książki


Książka o pierwszym naukowym czasopiśmie prawniczym na ziemiach polskich. Pokazuje wycinek świata z perspektywy XIX-wiecznych intelektualistów, którzy w Królestwie Polskim przed powstaniem listopadowym podjęli się pionierskiego zadania rozwijania refleksji naukowej nad prawem. Autor drobiazgowo przedstawia różnorodne aspekty tego przedsięwzięcia, m.in. jego program, zaangażowanych w jego realizację ludzi, organizację procesu wydawniczego; poddaje też różnym analizom zawartość treściową kolejnych poszytów.

W ciągu ostatnich dwóch stuleci trudno było sobie wyobrazić rozwój którejkolwiek dziedziny wiedzy bez czasopism służących publikowaniu wyników badań i prowadzeniu dyskusji naukowych. W rozwoju polskiego prawoznawstwa szczególną rolę odegrała seria pierwsza „Themis Polskiej” (1828–1830), która była pierwszym polskim prawniczym czasopismem naukowym. Stąd też decyzja o poświęceniu jej monograficznego opracowania.

Niniejsza publikacja nie ogranicza się do prezentacji treści ogłoszonych w tytułowym periodyku. Autor stara się nakreślić również obraz czasopiśmiennictwa prawniczego w Europie Zachodniej w pierwszej połowie XIX wieku i losy wcześniejszych od Warszawskiej „Temidy” prób tworzenia polskich czasopism prawniczych. Szkicuje też środowisko prawnicze Konstytucyjnego Królestwa Kongresowego oraz ówczesne nurty w filozofii prawa.

 

Spis treści

Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające
1. Stan badań i zakres pracy
2. System prawny Królestwa Kongresowego
3. Polska kultura prawna doby Królestwa Kongresowego
4. Europejskie czasopiśmiennictwo prawnicze w pierwszej połowie XIX w.
5. Początki polskiego czasopisma prawniczego

Rozdział II. Geneza „Themis Polskiej”
1. Założenie „Themis Polskiej”
2. Program pisma

Rozdział III. Ludzie związani z „Themis Polską”
1. Pomysłodawcy i organizatorzy
2. Redakcja
3. Autorzy opublikowanych prac 
4. Dystrybutorzy
5. Prenumeratorzy

Rozdział IV. Organizacja procesu wydawniczego
1. Drukarnia Gałęzowskiego
2. Promocja
3. Kwestia wynagrodzeń
4. Cena prenumeraty
5. Szata zewnętrzna
6. Daty wyjścia kolejnych poszytów
7. Zasięg
8. Kwestia cenzury

Rozdział V. Analiza zawartości czasopisma z użyciem metod ilościowych
1. Gałęzie nauk prawnych omawiane na łamach „Themis Polskiej”
2. Przedruki
3. Cytowania
4. Rekomendowana literatura

Rozdział VI. Odzwierciedlenie nurtów w myśli prawniczej wśród publicystów „Themis Polskiej”
1. Nurt prawa natury
2. Wczesna egzegeza
3. Szkoła historyczna
4. Szkoła filozoficzna
5. Podsumowanie

Rozdział VII. Historia prawa na łamach „Themis Polskiej”
1. Stosunek do staropolskiej kultury prawnej
2. Znaczenie prawa rzymskiego
3. Spór o status Korektury pruskiej i Statutu litewskiego
4. Znaczenie historii prawa
5. Podsumowanie

Rozdział VIII. Publikacje poświęcone organizacji 
wymiaru sprawiedliwości
1. Postępowanie kasacyjne
2. Problematyka sporów kompetencyjnych 
3. Problematyka sądownictwa administracyjnego
4. Podsumowanie

Rozdział IX. Publikacje poświęcone prawu karnemu
1. Wstęp
2. Problematyka dotycząca przestępstwa
3. Problematyka dotycząca kary
4. Procedura karna
5. Podsumowanie

Rozdział X. Publikacje poświęcone prawu cywilnemu
1. Wstęp
2. Prawo osobowe i rodzinne 
3. Prawo rzeczowe
4. Zobowiązania
5. Prawo spadkowe
6. Prawo handlowe
7. Postępowanie cywilne
8. Podsumowanie

Zakończenie 
1. Obraz kultury prawnej Królestwa Kongresowego 
w świetle „Themis Polskiej”
2. „Themis Polska” na tle europejskim
3. Legenda „Themis Polskiej”
4. Znaczenie „Themis Polskiej” dla rozwoju polskiej kultury prawnej

Bibliografiazobacz wszystkie książki