Przejdź do sekcji z literaturą pięknąprocedury, recenzowanie, etyka

procedura dot. wydania monografii

Procedura wydawnicza Campidoglio jest następująca:

  1. Zgłoszona przez autora monografia jest poddawana przez wydawnictwo wstępnej ocenie, z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego. Jednocześnie autor składa oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad etyki, o których mowa poniżej.
  2. W przypadku pozytywnej oceny, monografia zostaje poddana procedurze recenzyjnej (zob. poniżej).
  3. W razie pozytywnego przejścia procedury recenzyjnej wydawnictwo zawiera z autorem umowę dotyczącą m.in. udzielenia licencji na korzystanie z praw autorskich do monografii.
  4. Wydawnictwo współpracuje z autorem nad ostateczną wersją tekstu oraz wersją produkcyjną, a następnie dokonuje publikacji wersji drukowanej i ewentualnie wersji elektronicznej. Jeśli autor jest tym zainteresowany, może dokonać publikacji w wolnym dostępie.

recenzowanie

Publikacje naukowe wydawane przez Campidoglio podlegają procedurze recenzyjnej w celu zapewnienia ich wysokiej jakości merytorycznej.

Dla publikacji naukowej wyznacza się min. dwóch recenzentów, reprezentujących dyscyplinę naukową, w której mieszczą się główne zagadnienia podjęte w publikacji.

Recenzenci zatwierdzani są w wyniku konsultacji przeprowadzonych w środowisku naukowym z reprezentantami właściwych dyscyplin naukowych o uznanej renomie.

W przypadku monografii zbiorowych, w procedurze recenzyjnej bierze czynny udział redaktor naukowy.

Dobór recenzentów oraz proces recenzowania przeprowadza się tak, aby recenzja była rzetelna i obiektywna oraz aby recenzent, dokonując oceny, nie uwzględniał osoby autora, w tym aby wykluczyć zarówno faworyzowanie autora, jak i konflikt interesów.

Warunkiem wydania publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Recenzje mają charakter opisowy. Od recenzentów oczekuje się dokonania oceny wartości pracy, wskazanie jej walorów, a także sformułowanie konkretnych i konstruktywnych uwag lub ewentualnych zarzutów, w taki sposób, aby (o ile to możliwe) autor mógł efektywnie udoskonalić swoje dzieło.

W przypadku zgłoszenia przez recenzentów konkretnych uwag autorzy proszeni są o ich uwzględnienie lub odniesienie się do nich w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku, gdy w którejś z recenzji wskazuje się na poważne uchybienia, wydanie publikacji możliwe jest wyłącznie po dokonaniu istotnych poprawek i uznaniu ich przez recezenta za wystarczające. W przypadku sporu między autorem i recenzentem wydawnictwo podejmuje szersze konsultacje w środowisku naukowym.

zasady etyki

Campidoglio stosuje zasady etyki opracowane na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE).

Campidoglio dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość merytoryczną wydawanych publikacji, zarazem przeciwdziałając takim praktykom jak m.in.:

W tym celu:

Campidoglio opowiada się za jak najpełniejszą możliwością dysponowania przez autorów swoimi dziełami (zawsze zawiera z autorami monografii umowy dot. udzielenia niewyłącznej licencji do korzystania z praw autorskich, nigdy zaś nie zawiera z nimi umów o przeniesienie praw autorskich), a także za wolnym dostępem do dzieł (zawsze przystaje na propozycję publikowania ich w wolnym dostępie).