recenzowanie i zasady etyki

recenzowanie

Publikacje naukowe wydawane przez Campidoglio podlegają procedurze recenzyjnej w celu zapewnienia ich wysokiej jakości merytorycznej.

Dla publikacji naukowej wyznacza się min. dwóch recenzentów, reprezentujących dyscyplinę naukową, w której mieszczą się główne zagadnienia podjęte w publikacji.

Recenzenci zatwierdzani są w wyniku konsultacji przeprowadzonych w środowisku naukowym z reprezentantami właściwych dyscyplin naukowych o uznanej renomie.

Dobór recenzentów oraz proces recenzowania przeprowadza się tak, aby recenzja była rzetelna i obiektywna oraz aby recenzent, dokonując oceny, nie uwzględniał osoby autora, w tym aby wykluczyć zarówno faworyzowanie autora, jak i konflikt interesów.

Warunkiem wydania publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

W przypadku zgłoszenia przez recenzentów konkretnych uwag autorzy proszeni są o ich uwzględnienie lub odniesienie się do nich w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku, gdy w którejś z recenzji wskazuje się na poważne uchybienia, wydanie publikacji możliwe jest wyłącznie po dokonaniu istotnych poprawek i uznaniu ich przez recezenta za wystarczające. W przypadku sporu między autorem i recenzentem wydawnictwo podejmuje szersze konsultacje w środowisku naukowym.

zasady etyki

Campidoglio stosuje zasady etyki opracowane na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE).

Campidoglio dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość merytoryczną wydawanych publikacji, zarazem przeciwdziałając takim praktykom jak m.in.:

W tym celu: